Aki magyar – egy kicsit már eszperantóul is tud …
Olvasói gondolatok a bábeli nyelvzavarról
SINPREZENTADO


Mia nomo estas: László Vörös brunokula kaj 162 cm alta maljuna homo. Mi naskigxis la 11an de septembro 1942 en la urbo Kecskemét, kiu urbo situas inter la riveroj Danubo kaj Tisza en la hungara ebenajxo preskaux en la centro de nia landeto. Gxin kunligas al Budapesxto kaj Szeged la cxefauxtovojo: M5. La fino de la dua mondmilito trovis nin en vilagxo Bugac, cxar okaze de alveno de la „rugxa armeo” mia patrino kun mi forlasis la urbon. En la jro 1947 mia patro revenis el la militkaptitejo de Sovetunio, kaj Danke al Dio kompletigxis nia familio. Nia familio restis kaj kreskis en la apudvilagxa bieneto. Mi havas ses vivantajn gefratojn. Miaj benataj gepatroj jam ne vivas. La bazlernjon mi vizitis en la vilagxcentra lernejo apud la pregxejo. Dumtempe ,kiel plej agxa infano mi devis partopreni al la cxiutagaj laboroj. En la jaro 1960 mi relogxigxis al Kecskemét, kie mi trovis laboron, kaj kom- encis lerni en gimnazio en koresponda kurso. Inter 1962 – 1964 mi soldatservis, dume mi povis viziti gimnazion. En la jaro 1965 mi eminente maturigxis, kaj komencis lerni en la loka Technika Altlernejo, kie mi diplomigxis pri masxinkontruxa teknologio en la jaro 1968. Do poste mi povis komenci pli ser-jozan laboron. La 9an de auxgusto 1969 mi geedzigxis kun Éva Sindler. Ni klopodis atingi propran logxejon. Ni devis zorgi ankaux pri mia bopatrino, cxar Sxia edzo morti je la fino de la milito. La 21an de auxgusto 1971 naskigxis nia unua filo Tamás. La 2an de februaro 1974 naskigxis nia dua filo Ákos. Ili vizitis katolikan gimnazion cxe Piaristoj, kaj poste akiris diplomon en la Pedagogia Altlernejo. Ili ne komencis labori laux ilia fako, cxar jam tiu tempe naskigxis malmultaj infanoj, kaj oni malfermis multajn lernejojn, pro ekonomiaj kauxzoj. Ili jam havas propran malgrandan entreprenon, kaj ili povas vivi akcepteble, kaj sendepende de ni. La 4an de januaro 2000. naskigxis nia unua nepo Tamás, kiun ni nomas Tomika. Ni atendas la sekvantajn genepojn, sed niaj filoj ne rapidas. Bedauxrinde. La 11an de septembro 2002 mi emeritigxis, kiel energetikisto. En lastaj tridek jaroj mi laboris en la Departementa Hospitalo, kiel energetikisto. Nun mi foje foje instruas Esperanton por plenkreskaj studentoj, kiuj devas havi sxtatan ekzamenon pri Esperanto. Felicxe ankoraux en suficxe multaj altlernejoj oni ak- ceptas Esperanton. Mi komencis lerni Esperanton en la jaro 1976. Ankaux la Movado interesis min. Dum longaj jaroj mi estis la gvidanto de la Esperanto Asocio de Kecskemét kaj Gxia Regiono. Unue foje mi partoprenis al la UK. en cxarma varma Varna en Bulgario. Poste sekvis: Stokholmo, Budapesto, Varsovio, Vieno kaj Prago. En la jaro 1995 kun mia filo Tamás ni partoprenis al la 2a EUROP – UNIA Kongreso en Parizo. Ofte mi vojagxadis al Pollando viziti miajn geamikojn. Ekde kelkaj jaroj mi komencis okupigxi pri historio de popoloj kaj lingvoj genetikokaj genealogio. Nuntempe mi ne havas rolon en la loka movada vivo. Mi jam vidas, ke atingi suficxe bonnivelan scion, unu vivo ne suficxas. Do mi gxojas al cxio, kion la Kreanto de la homo donas kaj permesas.
Kecskemét, la 22an de februaro 2007.

Aki magyar – egy kicsit már eszperantóul is tud …


Az eszperantó-magyar szótár 5. kiadása 8835 tőszót tartalmaz, se ebből kis híján ötezer a magyar nyelvben is megtalálható. Nagyrészt terminus technicusok, vagyis műszavak, és a fizika, matematika, kémia, biológia, botanika, filozófia, gyógyászat, vallás, zene stb. körébe tartoznak. Helyhiány miatt csak példákat ismertetek a legismertebbek közül.
320 Magyar szó jelentése teljesen megegyezik az eszperantó megfelelő szavával. Pl.: ambicio, bolero, civilizacio, dekoracio, delegacio, depresio, dinamo, eskimo, funkcio, iluzio, inkognito, irredenta, kakao, kurta, nacio, operacio, porcio, pozicio, simpla, variacio stb. (s = sz)

1380 Magyar főnévhez, illetve melléknévhez a főnevek -o, illetve a melléknevek -a végződését kell csak hozzátenni, hogy megkapjuk a megfelő eszperantó szót. Pl.: album = albumo, abszolút = absoluta, barbaro, cemento, direktoro, eksporto, frivola, gitaro, hotelo, intima, kantino, lifto, martiro, naiva, parko, rango, ŝalo, trono, vagono, virtuozo stb. (ŝ = s)

940-nél több magyar főnév -a (kevés -é, -i) végződése helyébe az eszperantóban az -o végződést kell tenni. Pl.: akademia = akademio, gumi = gumo, csokoládé = ĉokolado, bando, ceremonio, diplomo, emblemo, familo, harfo, idioto, jodlo, kalorio, limonado, nostalgio, orgio, panoramo, rubriko, tapeto, verando stb. (ĉ = cs)

Mielőtt rátérnénk az igékre fontos tudnivaló, hogy az eszperantóban az igék jelentőmód jelen idejének végződése az egyes és többes szám mindhárom személyében -as.

Csaknem 270 eszperantó igénél az -as végződés helyébe az -ál végződést kell csak tenni, hogy megkapjuk az értelemnek megfelelő egyes számú 3. személyű magyar igét. Pl.: abortas, agitas, amputas, dekoras, disponas, filozofas, formas, gratulas, imitas, importas, kalkulas,, konkuras, likvidas, lokalizas, perforas, provokas, referas, sabotas, vibras stb,

310 -us (kevés usz) végződésű szó az eszperantóban -o, illetve -a végződést kap. Pl.: agronómus = agronomo, cirkusz = cirko, cinikus = cinika, bacilo, biologo, cedro, erotika, himno, humana, fonetika, gesto, gotika, katalogo, legato, mirto, nuncio, paragrafo, tifo, virto stb.

230 -um végződésű magyar szónak -o végződésű szó felel meg az eszperantóban. Pl.: dato = datum, fato, liceo, muzeo, minio, motivo, opio, podio, vizo stb.

170-nél több -is végződésű szavunk az eszperantóban -o, illetve -a végződést kap. Pl.: reális = reala, frázis = frazo, fazo, fatala, dozo, krizo, senila, tigro, imuna stb.

Csaknem 70 -ista végződésű szavunk az eszperantóban -isto végződést kap. Pl.: aktivista = aktivisto, alkoholisto, budhisto, faŝisto, filatelisto, futbalisto, humanisto, kalvinisto, komunisto, nudisto, optimisto, oportunisto, pacifisto, pesimisto, realisto, sadisto, socialisto, ŝovinisto, tenoristo, teroristo, turisto stb. Az -izmus végződésű szavaint az estperantóban -ismo végződést kapnak. Pl.: ateizmus = ateismo, barbarismo, bolŝevismo, darvinismo, carismo, cionismo, dinamismo, diletantismo, fatalismo, feudalismo, hipnotismo, idealismo, katekismo, iredentismo, kanibalismo, liberalismo, materialismo, nacionalismo, pluralismo, vandalismo, stb.

80 -er végződésű szavunk az eszperantó -o végződéssel és az „e” magánhangzó elhagyásával fejezi ki. Pl.: méter = metro, bunkro, cilindro, kalibro, negro, pudro, registro, semestro stb.

50 -áns, -ens végződésű szavunk a nemzetközi nyelvben -anto, -anta, -ento, -enta végződést kap. Pl.: briliáns = brilianto, pedáns = pedanta, incidens = incidento, eminens = eminenta stb.

140 -ió, -ia, -ium, -ius végződésű szavunknak -o végződésű szó felel meg az eszperantóban. Pl.: prefáció = prefaco, malícia = malico, prelúdium = preludo, novícius = novico, konfúzió = konfuzo, medália = medalo, nisztérium = mistero stb.

740-nél több jövevényszavunkat az eszperantó nyelv legfeljebb egy vagy több magán-, illetve mássalhangzó-különbséggel használja. Pl.: ánizs = anizo, arzenál = arsenalo, bankett = bankedo, bekecs = bekeŝo, cigaretta = cigaredo, domino = domeno, fácán = fazano, friss = freŝa, fráter = frato, gáz = gaso, kaliber = kalibro, kalpag = kalpako, orgona = orgeno, portré = portreto, rizs = rizo, siló = silo, spora = sporo, láva = lafo, múzsa = muzo, szovjet = soveto stb.

Nagyon sok esetben az eszperantó szavak s = sz betűje a magyar szavakban s = ŝ, illetve z betűre változik. Pl.: sporto = sport, gaso = gáz

A magyar szavakban szereplő ch betű az értelmének megfelelő eszperantó szóban k betűvé változik a legtöbb esetben. Pl.: eunuch = eŭnuko, drachma = drakmo, oligarcha = oligarko stb.

Az eszperantó szavak ĝ = dzs betűje a magyarban zs betű lesz. Pl.: apanaĝo = apanázs, reĝimo = rezsim, prestiĝo = presztizs stb. A magánhangzók közül az ö és az ü betűk, a mássalhangzók közül a q, w, x és y betűk hiányoznak az eszperantó abc-ből, és csak az idegen tuladonnevekben szerepelnek. Pl.: Győr, Türr, Ybl, Quirinalis, Wagner, Marx stb.

Az ö betű helyett az e, o és u betűket, az ü betű helyett pedig u és i betűket használja az eszperantó. Pl.: ökonomikus = ekonoma, föderació = federacio, sofőr = ŝoforo, manőver = manovro, blöff = blufo, tröszt = trusto, etűd = etudo, prűd = pruda, füge = figo, glükóz = glukozo stb.

A mássalhangzók közül a w helyett v-t, az y helyett i-t és j betűt használ az eszperantó. Pl.: watt = vato, wolfram = volframo, yard = jardo stb.

A q és x betűket fonetikusan használjuk. Pl.: quadriga = kvadrigo, questoe = kvertoro, taxi = taksio, fixál = fiksas stb.


A napokban olvasgattam: AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A NYELVEK Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból című értékes könyvből.
Gondolataim kapcsolódhatnak; Csomor Ágnes: EU-BŐVÍTÉSI NYELVLECKE Kulturális sokszínűség vagy pénzügyi racionalitás c. pályamunkájához ( A PROBLÉMA: BÁBELI NYELVZAVAR AZ EU-BAN ), valamint; Frank Ágnes: A BRÜSSZELI BÁBEL c. pályamunkájához.

Mit ír a BIBLIA BÁBELRŐL:
A BÁBEL TORNYA ( Mózes l. 11. 1-9 )


 1. Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala.
 2. És lőn amikor kelet felöl elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találának és ott letelepedének.
 3. És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nekik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt.
 4. És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén.
 5. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek az emberek fiai.

  A NYELVEK ÖSSZEZAVARODÁSA

 6. És mondá az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban.
 7. Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét.
 8. És elszéleszté őket onnan az Úr az egész földnek színére; és megszűnének építeni a várost.
 9. Ezért nevezék annak nevét Bábelnek; mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széleszté el őket az Úr az egész földnek színére.

Mit ír Teres Ágoston: BIBLIA ÉS ASZTRNOMIA Mágusok és a csillag Máté evangéliumában c. könyvében
Először is a könyvet és a szerzőt mutatom be.
Borítólap: A háttérben az őszi éjszakákon látható csillagképek térképe, az előtérben a babiloni torony, az ókor első és legnagyobb csillagvizsgálója a régézseti leletek alapján helyreállítva.

A szerző: Teres Ágoston, (1931), teljes családi nevén Terescsényi, középiskolai tanulmányait a kecskeméti piaristáknál és a pápai bencéseknél végezte. 1949 őszén Budapesten felvételt nyert a jezsuita rendbe, majd a Hittudományi Akadémián filozófiát és teológiát tanult. Később a burgosi és frankfurti főiskolán licenciátust kapott teológiából és biblikumból. 1961- ben Norvégiába hívták a Skandináviában szétszórtan élő magyarok szociális és lelki gondozására. E munka közben az Oslói Egyetem Természettudományi Karán szerzett tanári oklevelet matematikából, fizikából és asztronómiából. Fő kutatási területe a napfizika, kozmikus geofizika és kozmológia. Tanulmányait német, angol és norvégszaklapok közölték. 1984 óta a Vatikáni Csillagvizsgáló társ-astronómusa. ( Könyve a Vatikáni Csillagvizsgáló / Spekola Vaticana / támogatásával készült 1994-ben.) Kiadta: Springer Hungarica Kiadó Kft. 1994.

Idézetek a könyvből:

BABILONI PAPOK ÉS CSILLAGÁSZOK


A bábeli torony romjait akkor ásták ki, amikor Európában az első világháború ágyúi dörögtek és milliókat temettek.Talán valami különös véletlen hozta ma- gával,hogy ezek az események ugyanabban az időben történtek? Akkor már világ- szerte közmondásos volt a bábeli nyelvzavar. Héber próféták és görög tőrté- netírók könyveiből minden tanúlt ember tudott valamit annak az ókori város- nak hihetetlen nagyságáról, gazdagságáról és gonoszságáról. Amit a múlt szá- zadban csak legendának tartottak, századunkban történelmi valóság lett. ... A torny akkád elnevezése Zikkurát és Etemenanki: Ég és Föld oszlopa. Ékírásos jelekkel írva Etemen-te-an-ki, amely újabb nyelvészeti értelmezés szerint teljes jelentése Köldökzsinór, amely a Földet és Eget összeköti, vagyis amelyen át a Főldet az Ég táplája. (Nem lehetne ez a mi keresztény templomainknak is mélyértelmű jelképe?) Az egyik felírat Nabupolossar nevét viseli: "Marduk elrendelte (papjai által), hogy Babil tornyának alapját az alvilág keblére erősítsem és csúcsát az égre emeljem." -Ezt a munkát azután fia és örököse végezte el. Több mint százezer téglába Nabu-kudurri uzur neve van bevésve, aki nem más, mint Nabukodonozor, Babilon utolsó újjáépítője. ... " Elkezdtem magasra emelni az Etemenanki csúcsát, hogy az éggel vetekedjen" (Koldewey,192)... Ebből érthető, hogy Mózes könyve is "égig érő bábeli toronyról" beszél. Marduk papjai azonban nem átvitt értelemben vették ezt, hanem szó szerint: a magas torony arra a célra szolgált, hogy tetejéről jobban meg tudják figyel- ni a csillagos ég titkait. Száraz időben ugyanis annyira poros volt Babilon levegője, hogy a földszintről alig lehetett látni a csillagokat. Az Etemenan- ki "égig érő csúcsa" azonban mindig a porfelhők fölött állt, közel száz méter magasan. ... Csillagászati szempontból különösen jelentős a 450 x 550 m alapterületű templomcsarnok (Esagila),amelyet a négykapus belső fal két egyenlő részre osztott. A déli udvarban állt Marduk temploma, az északiban a hétemeletes torony (Zikkurát). Az ékíratos okmány szerint a torony méretei a következők voltak: Az alsó torony alapterülete 90x90 méter, magassága 33 m. A tornyok átmérője fokozatosan kisebbedik fölfelé haladva, úgy hogy a teraszok szélessége a második emelettől kezdve 9 méter. A második torony magassága 18 m, a követke- ző négy emelet 6-6 méter magas. A hatodik torny tetején áll a a 21x24 m alap- területű szentély, amely 15 m magas.Így az alapkövezettől számítva az épít- mény teljes magassága pontosan 90 méter volt, mivel azonban a templomcsarnok a város dombjára épült, a legfelső torony terasz kb. 120 m magasan állt a sík- ság fölött. Erről a teraszról végezték a kaldeusok megfigyeléseiket és szám- ításaikat az égitestek keltének és nyugtának helyéről és idejéről. Miután Nabukodonozor befejezte a hetedik torony építését, egyik okmányá- val megörökítette annak emlékét: "Az Etemenanki csúcsát égetett téglákkal felemeltem és fényes kék-kővel (lapislazuli) felékasítettem, tetejét bronz- zal burkolt cédrussal befedtem", mert ez "Marduknak, az istenek mindenható urának lakóhelye".- Ebben az értelemben "vetekedett az éggel" a bábeli torony égszínkék csúcsa. .. A torony árnyékának irányából és hosszából meg tudták állapítani az évsza- kok kezdetét és az órákat is. A tavaszi napegyenlőség előtt és az őszi nap- egyenlőség után 14 nappal déli 12 órakor a Nap magassága 52°volt és sugarai merőlegesen estek a torony 38 fokos szögben emelkedő főlépcsőjére. ... Mindez mutatja a babiloni asztronomia fejlődését, amelynek fénykora a kaldeus csillagászpapok munkájával kezdődött Kr. e. a 7. században. Sumer és asszír elődjeik hagyományaira támaszkodtak, de a csillagos ég képeskönyvét egyre inkább számtankönyvnek tekintették. Ők már a 19 éves luniszoláris ciklussal számították ki a napéjegyenlőségek dátumát. A Seleukidák korától kezdve görög tudósok közvetítették a nyugati népeknek a kaldeus csillagászok ékírásos titkait. Még ma is az ő számítási alapformáikat használjuk. Ők osztották fel először 360 fokra azokat a kisebb és nagyobb köröket, amelyekben megfigyelték az égitestek mozgását napnyugtától napnyugtáig és tavasztól tavaszig. Ennek megfelelően a nap időtartamát 12 kettősórával mérték, az évet pedig 12 hónappal. A fokokat és az órákat tovább osztották 60 percre s ezeket 60 másodpercre. Ez is mutatja, hogy milyen aprólékos pontosságra törekedtek a számításaikban. A hatvanas számrendszernek előnye, hogy alapszáma (60) tíz számmal maradék nélkül osztható.

Záró gondolat:

Teres Ágoston könyvét jó szívvel ajánlom elolvasásra. Én magam a könyv olvasása után a soknyelvűség problémáját nem bátorkodom a bábeli nyelvzavarhoz kapcsolni, mint a nagyok.

Vörös László
6000 Kecskemét, Mária u. 13.l
2007. febr. 22.