PRITZ PÁL (1944)
egyetemi magántanár, az MTA doktora
ELTE Bölcsészettudományi Kar, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
e-mail:
telefon: 06 30 9 827 024

Home

Tanulmányok

A kieli találkozó (Forráskritikai tanulmány) Századok (a továbbiakban: Sz) 1974/3. 646-680.

Gömbös Gyula első kormányának külpolitikája, megalakulásától Gömbös németországi útjáig. Sz 1978/1. 49-97.

A Hitler-Gömbös találkozó és a magyar külpolitika 1933 nyarán. Valóság, 1978/2. 34-48.

Revíziós törekvések a magyar külpolitikában 1920-1935. Magyar Tudomány 1979/4. 272-279.

Gömbös Gyula külpolitikai nézeteinek alakulásához (1918-1932) Történelmi Szemle 1978/3-4. 458-484.

Das Hitler-Gömbös Treffen und die deutsche Aussenpolitik im Sommer 1933. Acta Historica 1979/1-2. 115-144.

Fejezet a Gömbös-kormány keleti politikájának történetéből. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának közleményei. (A továbbiakban: OK) 1979/1-3. 233-251.

Magyarország külpolitikája a formálódó Berlin-Róma tengely árnyékában. Sz 1981/5.

Das Geheimnis der auf mehreren Bahnen betriebenen deutschen Aussenpolitik. Acta Historica 1983/1. 35-56.

Az önálló magyar külügyminisztérium kialakulása 1918-19. (In: Az állami és jogintézmények változásai a XX. század első felében Magyarországon. Jogtörténeti értekezések 13. szám. Szerkeszti: Kovács Kálmán. Bp. 1983. 147-161.)

A magyar Külügyminisztérium története a huszas évek első felében. (In: Összehasonlító jogtörténet. Bolgár Elek-Emlékkönyv. Szerkesztette: Horváth Pál és Révész T. Mihály. Bp. 1983. 193-210.)

Entstehung und Geschichte des selbstaendigen ungarischen Auswaertigen Dienstes (1918-1930) (In: Etudes historiques hongroises 1985. Szerkesztette: Pamlényi Ervin és Glatz Ferenc. Bp. 1985. 211-233.)

Arisztokraták a magyar külügyi szolgálatban (1918-1944) Jogtörténeti Szemle 2. 1987. 45-64.

Emlékirat és történelmi valóság Hory András visszaemlékezéseinek tükrében. Sz 1987/2-3. 255-298.

Nationalitäten und Aussenpolitik in Ungarn in den dreissiger Jahren. In: Etudes historiques hongroises 1990.Ethnicity and Society in Hungary. Edited by Ferenc Glatz. 339-355.

Bárdossy László a Népbíróság előtt. In: Juss 1991. 3. sz. 33-76.

A fajvédők külpolitikai nézetei (1818-1936) Sz 1990. 5-6. sz. 617-669.

A magyar külügyi szolgálat története a harmincas évek első felében. Történelmi Szemle 1989/3-4.az. 149-178.

A király és kormányzója. Juss 1992/3. sz. 25-35.

Magyarságkép és külföldi propaganda a huszas évek első felében. Sz 1994/6. sz. 1078-1116.

Horthy Miklós és Edmund Veesenmayer. A magyar-német viszony 1944. március 19. után. Magyar Tudomány 1994/5. 552-562.

Entscheidungsprozesse in der ungarischen Aussenpolitik (1919-1944) In: Theorie und Institutionsystem der Gewaltternnung in Europa. Hrsg. Gábor Máthé Bp. 1993. 173-191.

A határkérdés jelentősége a két háború között Közép-Európában. In: BIGIS Közlemények -- BIGIS Papers 1. 1994. 7-16.

Két mentalitás, két elvárás. Juss 1994, 11-19.

Eduard Beneš és a magyar illuziók. Külpolitika 1995/1. sz.

A magyar külügyi szolgálat története, 1936-1941. Külpolitika 1995/2. sz.

Pax Germanica. Német békeelképzelések a második világháború utáni időszakra. In: Degré Alajos emlékkönyv. Szerk.: Máthé Gábor és Zlinszky János. Bp. 1995. 233-248.

War-Crimes Trial Hungarian Style: László Bárdossy Before the People's Tribunal, 1945. In: Hungarian Studies Review (Toronto) Vol. XXII, No. 1. (1995.) 47-70.

A Haushofer-jelenség. In: Vissza a történelemhez. Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára. Szerk.: Izsák Lajos és Stemler Gyula. Bp. 1996. 279-292.

A Wilhelmstrasse békerendezési elgondolásai Sztálingrád előtt. Valóság 1996/9. sz. 73-81.

Miklós Horthy and Edmund Veesenmayer: Hungarian-German relations after March 1944. In: Hungarian Studies Review (Toronto) Vol. XXIII. Nos. 1-2. (1996.) 29-42.

Pax Germanica. Német elképzelések Európa jövőjéről a második világháborúban. In: Közép-Európa az integráció küszöbén. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézet 1996. évi konferenciája. Bp. 1977. 10-14.

Német elképzelések az európai békéről Sztálingrád előtt. Magyar Szemle 1997. július, 105-120.

Geopolitika és konfliktus-kezelés a két háború közötti .In: Globalizációs: mítosz vagy valóság? Szerk. Kiss J. László és Urkuti György. Bp., 1998. 258-269.

"Új Európa". Német propaganda- és béketervek Sztálingrád előtt. Sz 1998/6. 1213-1260.

Geschichte des ungarischen auswärtigen Dienstes 1918-1945. In. Das Institutionserbe der Monarchie. Das Fortleben der gemeinsamen Vergangenheit in den Archiven. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Sondernband 4. 1998. (Bécs)1-14.

A magyar külügyi szolgálat 1944-ben a német megszállástól október 15-ig. In: Múltunk 1999/4. sz. 120-132.

Külpolitika és nemzetiségi kérdés Magyarországon. 1945-1993. In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Szerk. Gergely Jenő. Bp., 2000. 423-432.

Francois Furet és Ernst Nolte levélváltásához. Világosság 2000/6–7. 93–99.

Carl Schmitt és a német nemzetiszocializmus. In: Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. Pécs 2000. 485-496.

On the foreign policy of the Horthy period – from a somewhat broader perspective. In: The International System at the Turn of the Millenium. BIGIS Papers 7. Bp., 2001. 173-188.

Uez a Világosságban. A Horthy-korszak külpolitikájáról. 2001. 1-2. sz. 188–207.

Bárdossy és Teleki. Magyar Szemle 2001. június

La crise de guerre internationale et la Hongrie (1938–1941). In: Guerre mondiales et conflits contemporains. Septembre 2001, 67–81.

Magyar–német viszony 1918–1945. In: Limes (Tatabánya) 2002/1. 5–21.

Gratz Gusztáv Bethlen Istvánról. In: Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Bp., 2003.248-260.

Hungarian Foreign Policy in the interwar Period. In: Hungarian Studies 2003. 1. sz. 13-32.

Történetírásunk egynémely problémájáról – különös tekintettel a posztmodernre. In: Múltunk 2003/4.

Bethlen István 1940. évi emlékirata a várható békefeltételekről. In: Hausner Gábor (szerk.) Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Budapest: Argumentum Kiadó, 2005. 545-556.

Lajos Iván és a magyar külpolitikai gondolkodás. In. Krausz Tamás - Székely Gábor (szerk.) Zsigmond László emlékkönyv. Bp., 2007. 186-196.

Murányi Gábor: Egy epizódista főszerepe. Lajos Iván történész élete és halála. In: Múltunk 2007/3. sz. 276-284.

Magyarságkép a 20. században. Limes 2008/2. 5-16.

Magyar külpolitika 1941 – 1945. Századok Füzetek 2. (2009.) 49-61.

Tanácsadás a két háború közötti külpolitikában. In: Külügyi Szemle 2009. 3. sz. 186−196.

20. századi magyar külpolitika. In: Korunk (Kolozsvár) 2010. 4. sz. 46−58.

Nemzeti érdek a magyar külpolitikában a 20. században. In: Külügyi Szemle 2010. 1. sz. 171−179.

Emlékirat és történeti valóság Barcza György emlékiratai tükrében. In: Vadász Sándor - emlékkönyv. ELTE BTK Bp., 2010.

The National Interest. Hungarian Foreign Policy int he Twentieth Century. In. Hungarian Quarterly. 2010 nyár. 52−66.

Kun Béla után – Horthy Miklós előtt
Magyarország és az antant 1919 nyarán

Emlékirat és történeti valóság Barcza György emlékiratai fényében. Londoni évek I. In: Nemzetek és birodalmak. Diószegi István 80 éves. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Bp., 2010. 547-560.

Emlékirat és történeti valóság Barcza György emlékiratai fényében. Londoni évek II. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. (Szerk. Kovács Zoltán és Püski Levente) Debrecen, 2010. 303-313.

Búcsú Londontól – Barcza György magyar királyi követ utolsó hetei Angliában. In: Kommentár 2010. 4. sz. 24–36.

Barcza György és a forradalmak kora. In: Történelmi Szemle 2010. 3. sz. 341–355.

Emlékirat és történeti valóság Barcza György emlékiratai fényében. Londoni évek III. In: Európa, nemzet, külpolitika. Tanulmányok Ádám Magda 85. születésnapjára. Aura – Bp., 2010. 197–210.

Barcza György két arca – emlékirata és jelentései tükrében. In: Pártok, politika, történelem. Tanulmányok Vida István egyetemi tanár 70. születésnapjára. MTA-ELTE, Bp., 2010. 305-319.

National Interest in Hungarian Foreign Policy int he Twentieth Cebtury. In: Foreign Policy Review. (Published by the Hungarian Institute of International Affairs.) Volume 7 (2010) 99–108.

Magyarország és a nagyhatalmak 1938-ban. In: Simon Attila (szerk.) Visszacsatolás vagy megszállás? Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárből 58. Nógrád megyei Levéltár- Selye János Egyetem. Balassagyarmat, 2010, 11-20.

Barcza György visszaadja a „kölcsönt” Bárdossy Lászlónak. In: Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Líceum, Eger, 2011. 246-262.

A bukás után: Barcza György hazai életének kezdete és annak előtörténete. In: Századok 2011/6. sz. 1325-1357.

Horthy Miklós és a katonai diktatúra. In: Történelmi Szemle 2011/1. sz. 127-139.

Hóman Bálint és a magyar külpolitika irányai. In: Ujváry Gábor (szerk.) Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus. Budapest: Ráció Kiadó, 2011. 97-109.

A Szovjetunió elleni magyar hadba lépés döntési mechanizmusa In: Bartha Eszter Krausz Tamás (szerk.) Háború és nemzeti önismerete: 70 éve támadta meg a náci Németország a Szovjetuniót. Budapest: Russica Pannonica, 2011. 135-140.

A magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban Grotius 2011

Genese, Ziele und Handlungsspielraum der ungarlaendischen Raeterepublik und ihr Stand in der Historiographie Grotius 2011

Après Béla Kun - avant Miklós Horthy. La Hongrie et l'Entente en été 1919

Észak Párizsában, Koppenhágában. In: Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről 1780-1948. Szerkesztők: Dobszay Tamás, Erdődy Gábor, Manhercz Orsolya. ELTE BTT, Bp., 2012, 197-208.

Háború és béke. Barcza György és az első világháború. In: Háborúk, békék, terroristák. Székely Gábor 70 éves. Főszerkesztő Majoros István. Szerkesztők Faragó Gábor, Forgó Zsolt, Háda Béla, Madarász Anita. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. Bp., 2012, 463-475.

Emlékirat és napló, avagy emlékirat a naplóban. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. (Szerk. Baráth Magdolna és Molnár Antal – ISBN 978-963-7228-34-6) Bp-Győr, 2012. 501-514.

Helyzetfel(nem)ismerés és helyzetki(nem)használás a Horthy-korszak külpolitikájában. In: Limes 2012/2. sz. 101-108.

A népi írók külpolitikai nézetei. Limes 2012/4. sz. 85-90.

20. századi szomszédaink – némi történeti visszapillantással. Külügyi Szemle 2012/4. 124-135.

20. századi magyar sors két világháború tükrében Grotius 2012

Nem a házat, a hazát kell építeni. Baloldaliságról történeti összefüggésben. Grotius 2012

A magyar diplomácia tevékenysége a Közép-Kelet-Európával kapcsolatos német elképzelésekkel szemben a második világháború előestéjén Grotius 2012

Személyiség és történelem 20. századi magyar politikusok példáján. In: Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 2013. (Főszerk.: Erdődy Gábor – ISBN 978 963 284 306 3) 492-497.)

Hungary’s Neighbours int he 20th Century: a Historical Review. Foreign Policy Review. Vol 9 (2013) 22-34.

Európa és Magyarország. 1914-1945. In: Nyitott/zárt Magyarország. Politikai és kulturális orientáció 1914-1949 (Szerk. Feitl István) Napvilág, Bp., 2013. 41-53.

Ungarisches Schicksal im 20. Jahrhundert im Spiegel der zwei Weltkriege. In: ÖT KONTINENS, az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei (Szerk. Majoros István), No 2012/1. ELTE, Bp, 2013. , 115-121.

Antall József politikai nézetei Grotius 2013

A magyar nemzeti érdek első világháború alatti érvényesítésének lehetőségei és vaskos korlátai Grotius 2014

A nemzeti érdekek érvényesítésének lehetőségei és korlátai. BBC History 2014/7. sz. 34–37.

A magyar nemzeti érdekek első világháború alatti érvényesítésének lehetőségei és vaskos korlátai. In: Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára. Szerk.: Majoros István, Antal Gábor, Hevő Péter, Madarász Anita. Bp., ELTE BTK, 2015. 283-292.

Jászi Oszkár helye a magyar történelemben. In: Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt. Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára. Szerk.: Klestenitz Tibor, Zombori István. Bp., MTA BTK 2015. 397-410.

Magyar sors, magyar "fátum" Ady Endre és Jászi Oszkár élete tükrében. Tekintet 2015/4. sz. 106-122.

A "Pax Germanica" Európája. BBC History Különszám: A Harmadik Birodalom 2015. 128-131.

Magyar sors, magyar „fátum” Ady Endre és Jászi Oszkár BBC History 2015. október 64-67.

Hory András varsói évei. Századok 2016/1. sz. 179-195.

Huszadik századi szomszédaink. BBC History 2017/8. sz. 54-58.

Az Új Szellemi Front és Ignotus Pál. In: Könyv, kontextus, medialitás. Tanulmányok a 60 éves Széchenyi Ágnes tiszteletére. Szerk.: Buzinkay Géza, Martin József. Eger, 2017. 199-208.

Napló és történelem: Ortutay Gyula, egy homo politicus naplója. Múltunk 2017/1. sz. 4-24.

Pamlényi Ervin és a Századok. Századok 2017/1. sz. 17-24.

Kisebbségpolitikák - nemzetközi erőtérben. Jacob Bleyer/Bleyer Jakab példáján. Regio 2017/1. sz. 5-40. (Marchut Rékával közösen)

Jászi Oszkár boldogságos pokoljárása. In: Szerelmek a magyar történelemben. Szerk.: Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, Korunk, 2018. 207-228.