Főoldal

Hírek, beszámolók

Programok, események

Galéria

Templomaink

Határon túli kapcsolataink

Archívum

Bemutatkozás

Választás, politika

Állásfoglalások, felhívások

Kultúra

Népszavazás

Miniszteri „aranyköpések”

Mindenféle

 

BEMUTATKOZÁS

 

Alapító nyilatkozat

Alapszabályzat

 

Kedves látogató!

Megtiszteltetés számunkra, hogy felkereste honlapunkat. Igen, mi is Orbán Viktor Miniszterelnök Úr Dísz téri hívó szavára reagáltunk. Először  csak a híreket lestük, köreinkben megvitattuk, büszkék voltunk arra, hogy a Budapest II. kerülete a konzervatív eszmék szilárd bástyája......

Így kezdődött:

Javában zajlott a 2002-es önkormányzati választás kampánya, az Interneten mindig akadt az ország minden pontjáról valaki, aki beszámolt a gyűlésekről és hellyel-közzel a TV-ék is. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr a "hátára vette" az országot és hirdette a jobboldal egységét, mikor észrevettük, hogy a kerületünkben ez a kívánt egység nem jön létre. Ezt nem hagyhattuk, lépnünk kellett. A Vörösmarty Polgári Kör előterjesztésében 13 polgári kör - Ófalui Polgári Egylet - Tárnok utcai PK - Szabadság PK - Máriaremetei PK - Csokonai PK - Szt. Benedek PK - Pesthidegkuti Konzervatív PK - Békesség PK - Reptér PK - Dombos utcai Szt. Kereszt PK - Vörösmarty PK - Péch Antal PK - Kerekerdő PK - elfogadta a felhívás szövegét:

Tisztelt Polgármester-jelölt Úr! Tisztelt képviselőjelölt Asszony/Úr!

A jelenleg folyó kopogtató-cédula gyűjtési időszak tapasztalatait szeretnénk Önökkel megosztani.
Környezetünk mindhárom körzetében (a II. ker. 10., 11., 12. választókerület), illetve a polgármesteri posztra már jelenleg is több jobb oldali jelölt van. A választók hangulatának ismeretében biztosra vehető a megosztottság miatti választási vereség. Kérjük, szíveskedjenek a kapcsolatot egymással felvenni és megegyezni abban, hogy a szavazólapon e három körzetben és a polgármesteri választáson csak egy-egy jobb oldali jelölt szerepeljen. Egyébként Orbán Viktor több nyilatkozata és aug.30-i beszéde is ezt az összefogást sürgeti. Ebben a munkában, ha szükséges mi is minden segítséget megadunk. Amennyiben a fenti okok miatt e három körzetben az októberi választásokkor a mandátumokat, illetve a polgármesteri széket a jobb oldal nem tudja megszerezni, minden felelősség Önöket terhel.
A jól előkészített győzelem reményében, üdvözlettel:
Budapest,2002.szeptember 2.

Máriaremete és Pesthidegkút körzetének Polgári Körei

Kapják:

Bencze B. György polgármester-jelölt
Balczó Zoltán polgármester-jelőlt
Bedő Gyula képviselőjelölt
Komáromi Ferenc képviselőjelölt
Legény Béla képviselőjelölt
Porkláb Mátyás képviselőjelölt
Venesz Anna képviselőjelölt
Varga Tibor képviselőjelölt

Közben kiderült: más polgári körök is ezen dolgoznak Pesthidegkúton. Egyesítettük erőinket és a "Cserkészházban" - a Máriaremetei Bazilika mellett - leültettük a kerületi jobboldali pártok vezetőit. A polgári körök tagjai - az előzetes megállapodásunk alapján - csöndben, szótlanul ülték végig a vitát, jelképezvén a jobboldali választók akaratát az egység megteremtésére. Az Internet segítségével sikerült tájékoztatni felhívásunkról más polgári köröket is: először a Győr-i , majd a Bp. XII. kerületi (Lokál-patriota) polgári körök adtak ki hasonló közleményt. Az eredmény kerületünkben lesújtó volt: a pártok vállalták a
"felelősséget" és nem egyeztek meg.

Így folytatódott:

Az önkormányzati választások után egy hónappal a Pesthidegkúti polgári körök újabb "akcióra" jöttek össze: de most nem a pártok egységét követelték, hanem a saját "egységüket" deklarálták. 2002. november 24-én a nagy számban összegyűlt polgári körök képviselői megválasztottak négy tagot szervezőnek, előkészítendő szövetségünk létrehozását. A szervezők - Máriaremetei PK I. - Máriaremetei PK II. - Szt. Benedek PK - Péch Antal PK – elvégezték feladatukat és 2002. december 02.-án megalakult elsőként a Budapest II. kerületében a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a konzervatív polgári körök, mint választók, tükröt tartsanak a polgári körök értékrendjéről a pártoknak. Nagy megtiszteltetés ért bennünket: Bánffy György Kossuth-díjas színművész elvállalta a szövetségünk Tiszteletbeli Elnök-i tisztét.

De álljon itt a Máriaremetei PK II. vezetőjének, a szövetségünk megválasztott elnökének beszámolója:

Megalakult a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége

December 2-án megalakult a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége (PPKSZ). A hagyományosan erős polgári-nemzeti táborral rendelkező II. kerületben az országos átlagot meghaladó számban alakultak polgári körök a tavalyi évben. A máriaremetei Cserkészházban (Hímes u. 3.) szervezett találkozók, ahol az érdeklődők meghallgathatták a különböző vendégek közéleti kérdésekről tartott előadásait. A résztvevő polgári körök létszáma folyamatoson nőt, a 2002. november 4-i közgyűlés elhatározta a szövetség megalakítását és négytagú szervezőcsoportot választott. A gyors információáramlást elősegítendő létrejött egy polgári körös helyi internetes levelezőlista is.

A december2-i alakuló ülésen részt vett Bánffy György Kossuth-díjas színművész, akit tiszteletbeli elnöknek választottak, illetve dr. Balsai István, a II. kerület országgyűlési képviselője. Az eddigi szervezői munkát végzők az alakuló ülésen lemondtak, tevékenységüket egy öttagú választott vezetőség vette át. A PPKSZ jogilag még nem egyesületi formában működik, bár ha erre a jövőben igény mutatkozik, akkor annak sem lesz akadálya. A tevékenységet és a célkitűzéseket részletező, elfogadott alapszabály és alapító okirat már elfogadták.

 A Cserkészházban havi rendszerességgel rendeznek találkozót, melyen – egyéb meghívottak mellett – állandó résztvevő Bánffy György és dr. Balsai István. A dologi kiadásokat (pl. terembérlést) a csatlakozó polgári körök – anyagi helyzetük által megengedett mértékű – hozzájárulásával fedezi a szövetség, de más bevételekre, adományokra is számít. Az "aktív" polgári körök is megtalálják itt a helyüket, hiszen közéleti, kulturális munkájukat a PPKSZ segítségével hatékonyabban és nagyobb nyilvánosságot kapva tudják végezni. A tapasztalatcsere és egymás megismerése érdekében minden összejövetel alkalmával bemutatkozik egy-egy tevékeny kör. (Januárban a Vörösmarty Mihály Polgári Kör ismertette munkáját, például a hűvösvölgyi végállomáson rendezett sikeres szemétgyűjtési akciójukat.) Az említetteken túl alakult tizenöt – különböző témában dolgozó – munkacsoportot is, melyek tevékenységében önkéntes alapon vehetnek részt a körök tagjai. Ezek a munkacsoportok az önkormányzati munkát is segíteni akarják. Az EU-csatlakozással kapcsolatos tájékoztatásra folyamatosan előadásokat szerveznek.

A szövetség következő közgyűlése február 3-án este 7 órakor lesz. Február 14-én 18.30-tól pedig a Petőfi Művelődési Házban egy nyilvános EU-est lesz, amelynek előadója dr. Surján László


Mi, a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének tagjai valljuk, hogy a polgári erkölcs és értékrend széles körben elterjeszthető Magyarországon és ezért mindent megteszünk. Ezért úgy gondoljuk, hogy a következő megállapításunkhoz mindig ragaszkodni fogunk:

A POLGÁRI KÖRÖK, MINT MOZGALMAK,HOSSZÚTÁVÚ PROGRAMJAIHOZ KÉPEST A PÁRTOK POLITIKAI HULLÁMZÁSAI NEM MINDIG FEDIK A POLGÁRI KÖRÖKÉT. EZÉRT A POLGÁRI KÖRÖKNEK PRIORITÁSA AZ EGYETLEN JÁRHATÓ ÚT. A POLGÁRI KÖRÖK MOZGALMÁNAK LEGFONTOSABB SZEREPE, HOGY KÖZVETÍTSÉK A PÁRTOK FELÉ A NEMZET LELKIÍSMERETÉNEK ÁLLANDÓSÁGÁT, TŰKRÖT TARTVA NEKIK.

 

ALAPÍTÓ NYILATKOZAT

I.

Polgárnak lenni, magatartás. Szellem és erkölcs. Magyarország felemelkedése nélküle elképzelhetetlen. Nemzeti és európai kulturális örökség. Vállalása nélkül nem vezet út Európába. Történelmi azonosságtudat. Érték- és érdekközösséget teremt a legkülönfélébb értelmiségi, vállalkozói, tulajdonosi és munkavállalói rétegek, a falvak és városok polgárai között.

1990-ben a nemzet félévszázados álma vált valóra. Az ország ismét a polgári átalakulás útjára lépett, az európai út, a jogállamiság, a szabadságjogok tisztelete, a többpárti parlamentáris demokrácia és a szociális piacgazdaság megteremtése mellett kötelezte el magát.

A hanyatlás szocialista évtizedei után a súlyos pártállami örökség, az átmenet elkerülhetetlen terhei és buktatói ellenére 1993-ra létrejöttek és működni kezdtek a magántulajdonon alapuló piacgazdaság alapintézményei, s a nemzetgazdaság ismét növekedési pályára állt.

A rendszerváltozás eredményeire Magyarország minden polgára ma is méltán lehet büszke.

A magyar társadalom polgári demokratikus hagyományainak örököseiként azonban soha, egyetlen pillanatra sem feledhetjük, hogy minden diktatúra hatalomgyakorló képviselői mindenkor ellenérdekeltek voltak a valódi polgárosodással szemben. Ezek az erők szétverték, atomizálták, egészséges önszerveződéseiben akadályozták a társadalmat. A pártállam mindent elkövetett annak érdekében, hogy állampolgárait leszoktassa az önálló kezdeményezésről és felelősségvállalásról. Ez a társadalompolitika mindenkit a központi tulajdonosi osztály önállóan tájékozódni képtelen bérmunkásává, csupán egyéni életstratégiákat követő "dolgozóvá" próbált degradálni, jól tudván, az atomizált társadalom jól manipulálható, könnyen esik népboldogító ígérgetések vagy ideologikusan gerjesztett politikai fenyegetések áldozatául.

Tizenkét évvel a rendszerváltozás után ismét aggodalommal kell megállapítanunk, hogy ma is vannak olyan politikai erők, amelyeknek az atomizált társadalom fenntartása az érdekük. Hazánkban a polgári átalakulást és fejlődést veszélyek fenyegetik.

II.

A polgári demokrácia ereje a szabad és felelős emberek közösség-, gazdaság- és kultúrateremtő kezdeményezéseiben van. Mindenütt jelen van, ahol a szabad személyek, valamint közösségeik ismét magukra veszik a múltért, jelenért és jövőért való felelősséget, valamint a szolidaritás eszméjét. Ahol a polgárok élnek alkotmányos jogaikkal és kötelezettségeikkel, maguk döntenek szűkebb vagy nagyobb közösségeik ügyeiről, és ahol leváltják a közügyek intézésére alkalmatlanná vagy méltatlanná vált vezetőket.

A polgári demokráciában mindig van alternatíva. A parlamentáris demokrácia és jogállamiság, a választás lehetősége és a nemzeti felemelkedés esélye.

III.

A polgári demokrácia azt kívánja, hogy őrizzük meg az európai tradícióból és nemzeti hagyományainkból szervesen építkező kultúránkat.

A polgári demokrácia azt kívánja, hogy:

·         szervezzük újjá közösségeinket,

·         óvjuk meg családjainkat,

·         bátran, következetesen és méltósággal képviseljük mind egyéni, mind közösségi, mind nemzeti érdekeinket és értékeinket,

·         sohase feledkezzünk meg mások érzékenységéről.

 

A nemzet iránti elkötelezettségünk azt is megkívánja, hogy kulturális vagy közösségi érdekérvényesítésünkben ne hagyjuk magukra a határainkon kívül élő magyar kisebbségeket és erősítsük a közös haza tudatát nemzetiségeinkben.

A magyar polgárosodásért felelősséget érző egyéneknek, közösségeknek, egyesületeknek és más társadalmi szervezeteknek e célok érdekében keresniük kell a helyi, regionális és országos szintű együttműködés lehetőségeit. Össze kell fogniuk, hogy megvédhessék a tudás, a tehetség, a szorgalom és tisztesség révén való felemelkedés jogát. Össze kell fogniuk, hogy képviselhessék, s ha kell, megvédhessék a társadalom minden egyes tagjának szólás- és véleményszabadsághoz, a törvényességhez, a társadalmi és kulturális esélyegyenlőséghez való elidegeníthetetlen jogát. Össze kell fogniuk, mert csak egy széles, gazdasági és kulturális erejében növekvő, az egészséges társadalmi integrációt és mobilitást egyaránt biztosítani képes, az elszegényedő rétegekkel mindenkor szolidáris középosztály teremtheti meg hazánkban a gazdasági és politikai stabilitás, a polgári demokrácia szilárd alapjait.

Az előzőek alapján mi Budapest-Pesthidegkúti-i Polgári Körök megalapítjuk a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségét a nemzeti, konzervatív, polgári és a keresztény értékek képviselete és védelme érdekében.

A Szövetség célja a jobboldali nemzeti erők pártállásra való tekintet nélküli összefogása, a nemzeti-polgári értékrend képviselete, terjesztése, a tájékoztatás megszervezése, összefogás a többi nemzeti-polgári erőkkel.

 

Mert Magyarországnak van jövője.

Magyarországnak polgári jövője van.

Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok !

 

Budapest, 2002. december 2.

 

ALAPSZABÁLYZAT

 

I.          Általános rendelkezések

1.         A szervezet neve: Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség)

2.         A Szövetség társadalmi önszerveződés alapján létrejött szervezet. Gazdasági és jövedelemszerző tevékenységet nem folytat.

3.         A Szövetség levelezési címe: a mindenkori elnökével megegyező.

II.         A Szövetség célja, feladata és tevékenysége

1.         A Szövetség célja ezen Alapszabályzattal egyidejűleg elfogadott Alapítói Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban a hidegkúti polgári körök összefogása, kapcsolattartásának és hosszú távú működésének biztosítása, a polgári értékeket vallók táborának növelése.

A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, a nemzeti és európai polgári értékrend – így különösen az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása - képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében.

 

2.         A Szövetség feladata:

2.1.   a Szövetség céljainak és a célokban megfogalmazott értékrend széles körben történő megismertetése;

2.2.   a fenti célok alapján működő társadalmi szervezetek, egyesületek létrejöttének és működésének támogatása, együttműködés ezen egyesületekkel és egyéb társadalmi szervezetekkel;

2.3.   a helyi szintű és országos politikai döntéshozatalnak a Szövetség céljai érdekében történő befolyásolása, támogatása.

3.         A Szövetség feladatainak végrehajtása során

3.1.   összehangolja tagjainak a közös célok érdekében kifejtett tevékenységét;

3.2.   szervezi a polgári társas élet fórumait: találkozókat, konferenciákat szervez;

3.3.   a rendelkezésére álló eszközökkel segíti a Szövetség céljához kötődő tudományos tevékenységet és ezek eredményeinek nyilvánosságra kerülését;

3.4.   véleményt nyilvánít a közéletnek a Szövetség céljait érintő helyi vagy országos jelentőségű kérdésekben és ezekről állásfoglalásokat ad ki.

3.5.   A Szövetség, feladatainak végrehajtására bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre, megbízhatja a Szövetség tagját vagy tagjait, illetve a Szövetség tagságán kívüli személyeket és szervezeteket kérhet fel.

3.6.   A Szövetség - tagjai együttműködésének elősegítése céljából - szakmai és területi tagozatokat hozhat létre.

III.        A Szövetség tagsága

1.         A szövetséget a Pesthidegkúti Polgári Körök hozzák létre.

2.         A Szövetség tagja lehet minden, a Szövetség céljait és az Alapítói Nyilatkozatban foglaltakat elfogadó pesthidegkúti címmel a Demokráciaközpontban bejelentkezett Polgári Kör

3.         A Szövetség tagja lehet területen kívüli Polgári Kör is, amennyiben azt a területi Polgári Körök képviselői egyszerű szótöbbséggel nyíltan megszavazzák.

4.         A Polgári Köröket a Szövetségben a Polgári Kört a Demokráciaközpontban bejelentő személy (a Polgári Kör vezetője), vagy megbízottja képviseli.

5.         A tagsági viszony megszűnik:

5.1. A Polgári Kör megszűnésével.

5.1.   A kilépési szándék vezetőséghez intézett írásbeli bejelentésével.

5.2.   Kizárással; melynek oka az Alapítói Nyilatkozattal és Alapszabállyal ellentétes és tartós magatartás.

6.         A Szövetség tagjának joga, hogy

6.1.   részt vegyen a Szövetség tevékenységében,

6.2.   a Szövetségen belül a polgári kör bármelyik tagját tisztségre jelöljék, illetve megválasszák,

6.3.   javaslatot tegyen a Szövetség tevékenységére vonatkozóan, illetve véleményét a Szövetség tagjai körében szóban és írásban közzétegye,

6.4.   tájékoztatást kapjon a Vezetéstől a Szövetség tevékenységével kapcsolatban.

7.         A Szövetség tagja köteles

7.1.   a megállapított összegű tagdíjat fizetni,

7.2.   tartózkodni a Szövetség céljaival ellentétes vagy azokat veszélyeztető magatartástól.

IV.       A Szövetség szervei és tisztségviselői

1.         A Szövetség szervei:

1.1.   A polgári körök évente legalább négyszeri alkalommal közgyűlést tartanak, amelyen a polgári köröket vezetőjük, vagy az általa megbízott szavazásra jogosult személy képviseli.

1.2.   Az közgyűlés jogosult a Szövetség működését érintő minden kérdésben határozatot hozni.

1.2.1.      az Alapszabályzat elfogadása és módosítása,

1.2.2.      a Szövetség vezetésének és a bizottságok megválasztása, illetve visszahívása.

1.3.   A 2009. február 2-i közgyűlés törölte.

1.4.   A közgyűlés határozatait a jelenlevő PK-tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza.1

 

2.         A vezetőség megválasztása, illetve visszahívása nyílt szavazással történik, kivéve, ha a Közgyűlés megelőzőleg titkos szavazást rendelt el. A Közgyűlés által korábban megválasztott jelölőbizottság a tagok megkérdezése alapján előterjeszti azon jelöltek névsorát, akik a jelölést elfogadták. A vezetőségválasztás alkalmával a helyszínen is lehet jelöltet felvenni a listára, ha a nevezett személy jelen van, és elfogadja a jelölést.3

3.         A szavazások eredménye szempontjából minden jelenlévő PK-tagnak egyaránt egy-egy szavazata van.1

4.         A vezetőség a Szövetség ügyintéző szerve, melynek legalább három, legfeljebb öt tagja van.

5.         A vezetőség tagjait a közgyűlésen választják. A megválasztott vezetők közül második fordulóban a jelenlévők elnököt választanak azokból, akik vállalják ezt a tisztséget.3

6.         A vezetőség megbízatása négy évre szól.2

7.         A vezetőség feladatai:

7.1.   képviseli a Szövetséget külső szervezet felé.

7.2.   szervezi a Szövetség tevékenységét, (feladatok kiosztása, számonkérése, értékelése)

7.3.   előkészíti és összehívja a közgyűléseket és a PPKSZ találkozókat,

7.4.   gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,

7.5.   a közgyűlés elé terjeszti a tagok javaslatát

7.6.   felügyeli a Szövetség gazdálkodását, beszámol az alapítóknak

7.7.   a Szövetség céljait, feladatait és működését érintő ügyekben állásfoglalást adhat ki.

V.        A Szövetség gazdálkodása

1.         A Szövetség bevételei

1.1.                   a tagok által befizetett tagdíjakból (polgári körönként havi 1 000,- Ft),

1.2.                   kívülálló személyek támogatásából,

1.3.                   egyéb forrásokból származhatnak.

VI.       Záró rendelkezések

A Szövetség nyitott az alapítók minden észrevételére, beleértve az Alapszabályzat módosítását is.

Az Alapszabályzat az Alapítói Nyilatkozattal és a polgári körök eredeti aláírását tartalmazó aláíróívvel együtt érvényes, melyet a mindenkori elnök köteles megőrizni.

 

 

Budapesten, 2002. december 2.

 

1 Módosítva a 2007. február 5-i közgyűlésen

2 Módosítva a 2007. február 5-i közgyűlésen

3 Módosítva a 2010. december 6-i közgyűlésen