On-line magyar nyelvtani tréning aggódó szülőknek

Ha segíteni akar gyermekének, kezdje mindjárt az 5. osztálynál!
Hogyan épülnek egymásra az ismeretek 5-8. osztályig?
5. osztály 6. osztály
 • A kommunikáció, a mondatfajták,
  a korábban tanult szófajok ( 24 döntés )
  ( ige, főnév, melléknév, számnév, igekötő,
  főnévi igenév, névelő, névutó, személyes névmás )*Ismétlés
 • Az állandó szókapcsolatok, a szólások és a közmondások
 • A hangtan ( a magánhangzók és a mássalhangzók ismérvei )
  1. a hangrend törvényei, a hangrendi illeszkedés
  2. a mássalhangzótörvények
   1. a teljes hasonulás
   2. a részleges hasonulás
   3. az összeolvadás
   4. a rövidülés és a kiesés
 • A betűrend
 • A szótagolás
 • A szavak szerkezete és a toldalékok típusai ( 24 döntés )
 • Az összetett szavak szerkezete, tipikus példái
 • A helyesírási alapelvek
  1. a kiejtés szerinti írásmód
  2. a szóelemzés szerinti írásmód
  3. a hagyomány szerinti írásmód ( ly; régies családnevek )
  4. az egyszerűsítés szerinti írásmód
 • Az elválasztás

Összefoglaló feladatlapok

Felismerés, kiemelés ( 120 döntés )
Szövegértés, szófajok, helyesírás ( 63 döntés )
Nyelvtani totó * Helyesírási alapelvek ( 56 döntés )
7. osztály 8. osztály
 • A kommunikáció, a mondatfajták
 • Az állandó szókapcsolatok, a szólások és a közmondások
 • A mondatok szerkezeti felépítése ( 44 döntés )
  1. Tagolatlan mondat
  2. Tagolt mondat
   1. hiányos
   2. teljes
    1. összetett
    2. egyszerű
     • tő ( alany + állítmány )
     • bővített ( alany + állítmány + bővítmény )
      • tárgy
      • határozó + kifejezőeszközei
      • jelző
 • Szerkezetek az egyszerű mondatban
 • Hogyan kérdezzünk kéttagú kérdéssel?
 • A kérdezéstechnika és az ábrázolás összefüggése
 • Az egyes mondatrészek részletes tárgyalása,
  a szófajok mondatbeli szerepe
  nyitott kérdések
  • Az állítmány és típusai, az állítmány elmaradása
  • Az alany
   1. a főnévi igenévi alany
   2. az alany elmaradása
   3. az alanytalan és a tapadásos alanyú mondatok
  • Az alany és az állítmány egyeztetése
  • A tárgy
   1. az iránytárgy
   2. az eredménytárgy
  • A határozók
  • A jelzők ( minőség-, mennyiség-, birtokos és értelmező )

  Összefoglalás

  Szerkezetek felismerése
  Komplex elemzés * Felismerés, megnevezés ( 59 döntés )
  Mondatelemzés, felismerés
  • A kommunikáció, a mondatfajták
  • Az állandó szókapcsolatok, a szólások és a közmondások
  • Az alárendelés és a mellérendelés fogalma
  • A szókapcsolatok és a szóösszetételek;
   az egyes típusok helyesírása
   1. mellérendelők
    1. a hasonlító
    2. az ellentétes
    3. a szóismétlés
    4. az ikerszó
   2. Az alárendelők jelölt vagy jelöletlen
    mondatrészi viszonnyal
    1. alanyos
    2. tárgyas
    3. határozós
    4. jelzős
   3. Jelentéstömörítő alárendelő összetett szavak
  • A mellérendelő mondatok
   1. kapcsolatos
   2. ellentétes
   3. választó
   4. következtető
   5. magyarázó
  • Az alárendelő mondatok
   ( mondatrészi viszonnyal; utalószó és kötőszó )
   1. állítmányi
   2. alanyi
   3. tárgyas
   4. határozós
   5. jelzős
   6. + a sajátos jelentéstartalmak
    • a feltételes
    • a hasonlító
    • a megengedő
    • a következményes
  • Nyelvünk története, szóalkotás
   • nyelvünk eredete
   • jövevényszavak és idegen szavak
   • nyelvújítás
   • szóképzés
    1. igéből igeképzés
    2. igéből névszóképzés
    3. névszóból igeképzés
    4. névszóból névszóképzés
  • Az írásjelek használata, az idézés és a párbeszéd

  Programok a honlapon____INTERAKTÍV OKTATÁSTECHNIKA PORTÁL