WALTER WIDMANN

Walter Widmann Erdélyben, Szászvároson született 1891 december 25-én. Középiskolai tanulmányait Nagyszebenben, művészeti tanulmányait a budapesti Képzőművészeti Akadémián végezte, ahol a korabeli legjelentősebb közép-európai mesterek tanítványa volt. 1910 nyarán Nagybányán Ferenczy Károly tanítványa. 1913-ban tanulmányútra ment Münchenbe és Olaszországba. Az első világháborúban a frontra vezénylik, hadifogságba kerül. 1920-ban színpadtervezési tanulmányokra Berlinbe utazik, közben bejárja Németország jelentősebb városait, múzeumait. Hazatérve a nagyszebeni Bruckenthal gimnáziumban rajzot tanít a második világháború kitöréséig. Orosz fogságba kerül, ahonnan két éves hadifogság után betegen kerül haza Kolozsvárra, ahol a háború előtt megépítette műtermét. Itt alkotott élete végéig.

1954-től a kolozsvári Állami Opera díszlettervező művésze, fődíszlettervezője. Úgy tartják számon e tevékenységét, mint aki megalapozta a modern díszlettervező művészet létrejöttét Erdélyben és Romániában.

Első képzőművészi szereplését követően (1926) számos egyéni és csoportos kiállításon szerepel Romániában, elsősorban Erdély városaiban (Nagyszeben, Kolozsvár, Brassó, Arad, Szászváros). Nemzetközi ismertségét az ország zártsága, elszigeteltsége akadályozta meg. Kedvenc műfaja az akvarell. Ebben talált meg a művészi habitusára oly nagyon jellemző könnyedség, légiesség, természetesség megjelenítésének lehetőségét. A kolozsvári Iparművészeti Főiskola lektora majd professzoraként textiltervezést tanított. Az 1954-es bukaresti kiállításán (Gy. Szabó Bélával és Schweizer C-val állít ki, ahol száznál több akvarelljével szerepelt. 1962-ben a Képzőművészeti alap Kolozsváron rendezte meg gyűjteményes kiállítását.

1964-ben hunyt el Kolozsvárott, ahol azóta is tisztelet és megbecsülés övezi emlékét.

Ezt írta a kiállítási katalógus 1962-ben:

1891 december 25-én született Szászvároson. Középiskolai tanulmányait Nagyszebenben végezte.
1909 A budapesti Képzőművészeti Főiskola hallgatója.
1910 A nyári vakációban Nagybányán Ferenczy Károly tanítványa.
1913 Rajztanári oklevelet szerez, és tanulmányútra megy Olaszországba.
1914 —
1919 Az első világháború idején a frontra vezényelik, majd hadifogságba kerül.
1920 Hazatérése után Berlinben színpadtervezési tanulmányokat folytat, közben beutazza Németország nagyobb városait.
1921 A nagyszebeni Brukenthal gimnáziumban rajzot tanít.
1921 —
1954 A kolozsvári Állami Opera díszlettervező művésze. Ebben a minőségben több mint három évtizedig dolgozott, s munkásságával hozzájárult a hazai korszerű díszlettervező művészet alapjainak lerakásához és továbbfejlesztéséhez. 1928-ban a bukaresti Állami Operánál is dolgozik.
1926 Első képzőművészeti szereplése, részt vesz Bukarestben a hivatalos tárlaton. Megrendezi első egyéni kiállítását Kolozsváron. A következő években számos bukaresti és erdélyi csoport-kiállításon szerepel.
1933 Egyéni kiállítást rendez Aradon, Nagyszebenben, Brassóban és szülővárosában. Kedvenc műfaja mindinkább az akvarell lesz.
1946 Ettől az évtől kezdve részt vesz a tartományi valamint az Állami képzőművészeti és grafikai kiállításokon.
1948 —
1956 A Színművészeti majd a „Ion Andreescn” Képzőművészeti intézet lektora.
1954 Kitüntetik a Munkaérdemrend II. osztályával. Schweitzer—Cumpãna és Gy. Szabó Béla művészekkel egyéni kiállítást rendez Bukarestben, melyen száznál több akvarellel szerepel.
1962 A Képzőművészek Szövetsége és a Képzőművészeti Alap kolozsvári fiókja megrendezte Walter Widmann gyűjteményes kiállítását.

WALTER WIDMANN

Walter Widmann wurde am 25. Dezember 1891 in Broos, in Siebenbürgen geboren. Seine mittlere Studien absolvierte er in Hermannstadt. Er setzte seine Kunsstudien an der Kunstakade-mie in Budapest fort. An der Kunstakademie war er Schüler der bedeutenden zeitgenössischen mitteleuropäischen Meister. 1910 war er Schüler bei Karoly Ferenczy in Neustadt (Nagybánya). 1813 unrernahm er Studienreisen nagy München, und nach Italien. Im Ersten Weltkrieg war er an der Front und geriert in Kriegsgefangenschaft. 1920 fuhr er nach Berlin, wo er Bühnenwirkung studierte. In der Zeit lernte er die bedeutenden deutschen Städte und Museen kennen. Nah seiner Heimkehr unterrichtete er Kunst/Zeichnen an dem Bruckenthal Gymnasium in Hermann-stadt bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Er geriet in russische Kriegsgefangenschaft. Nach zweijähriger Gefangenschaft kehrt er krank nach Klausenburg zurück. In Klausenburg liess er sein Atelier schon vor dem Krieg bauen und hier schuf er bis zu seinem Lebensende. Seit 1954 ist er in der Staatsoper von Klausenburg als Büh-nenbildner tätig. Seine Tätigkeit wird so in Evi-denz gehalten als Gründer der modernen Büh-nenbildkunst is Siebenbürgen und in Rumänien. Nach seinem ersten bilskünstlerischen Auftreten (1926) nimmt er an zahlreichen Einzeln– und Gruppenausstellungen un Rumänien vor allem aber in grösserer Städten in Siebenbürgen (Hermannstadt, Klausenburg, Kronstadt, Arad, Broos, usw.) teil. Seine internationale Bekannt-schaft wurde durch die Geschlossenheit und Isolierung des Landes verhindert. Aquarell wird zu seiner Lieblingskunstgattung. Bei der Aqua-rellmalerei fand er die Möglichkeit der Verge-genwärtigung der Leichtigkeit, ätherische Be-schaffenheit und Natürlichkeit, die für seinen Habitus so charakteristisch waren.

Er ist Lektor an der Kunsgewerbehochschule in Klausenburg. Später unterrichtete er Textilplanung als Professor.

1954 stellte er in seiner Ausstellung in Bukarest zusammen mit Gy. Szabó Béla und Schweizer C. Aus; er tritt mit mehr als 100 Aquarellgemälden auf. 1962 veranstaltete der Fond für bildende Kunst seine Kollektivausstellung in Klausenburg.

Er ist 1966 in Klausenburd gestorben. Sein Andenken wird im Ehre und Achtung weiter gepfelgt

 

1891 S-a nãscut la 25 decembrie in Orãstie. Liceul l-a terminat la Sibiu.
1909 Studiazã la Institutul de arte plastice de la Budapesta.
1910 In timpul vacantei de varã a fost elev al pictorului Ferenczy Károly la Baja-Mare.
1913 Dupã obtinerea diplomei de profesor de desen pleacã intr-o cãlãtorie de studii in Italia.
1914 —
1919 In timpul primului rãzboi mondial a fost mobilizat si cade prizonier.
1920 Dupã reintoarcerea acasã, pleacã la Berlin unde urmeazã studiile de scenografie; intre timp, face o cãlãtorie de studii in Germania.
1921 Predã desenul la liceul Brukenthal din Sibiu.
1921 —
1954 Este pictorul scenograf al Operei de Stat din Cluj. In aceastã calitate
contribuie prin activitatea sa de peste trei decenii la punerea bazei si la dezvoltarea scenografiei noastre contemporane. In 1928 colaboreazá si cu Opera de Stat din Bucuresti.
1926 Participã la expozicia Salonului oficial, aceasta fiind prima sa manifestare plasticã. Organizeazã prima expozitie personalã la Cluj. In urmãtorii ani participã la numeroase expozitii de grup din Capitalã si din Transilvania.
1933 Organizeazã o expoziie personalá la Arad, Sibiu, Brasov si in orasul natal. Genul sãu preferat este acuarela.
1946 Incepind din acest an a luat parte la expozitiile regionale de artã plasticã, la expozitiile anuale de stat a artelor plastice si la expozitiile anuale de graficã.
1948 —
1956 Predã pictura scenograficã la Institutul de teatru si la Institutul de arte plastice „Ion Andreescu” din Cluj, in calitate de lector.
1954 Este decorat cu Ordinul Muncii cl. II. Impreunã cu artistii Schweitzer — Cumpanã si Gy. Szabó Béla organizeazã o expozitie personalã la Bucuresti, participind cu un numãr de peste o sutã de acuarele.
1962 Uniunea Artisti1or Plastici si Fondul Plastic, Filiala Cluj, organizeazã expozitia retrospectivã a pictorului Walter Widmann.