Hocore Bt.
1022 Budapest, Szemlőhegy u. 18.
Tel: (1) 316-5017, Fax: (1) 438-4798, Mobil: 20-943-2340
E-mail: hocore@axelero.hu


Vissza a nyitólaphoz

Ajánlati minta HACCP rendszer kialakítására.

TARTALOM
1. Bevezetés — a HACCP rendszer rövid ismertetése
1.1 Alapelvek a Magyar Élelmiszerkönyv HACCP előírása szerint
1.2 A HACCP rendszer kialakításának ajánlott rendje
2. Feladatok és tervezett ütemezésük
3. Ajánlati feltételek
3.1 Költségek
3.2 A felek kötelezettségei
3.3 Garancia
3.4 Külső szakértők bevonása
3.5 Szellemi alkotások védelme és hasznosítása
3.6 Megjegyzés
3.7 Az ajánlat érvényessége
Lap teteje

1. Bevezetés — a HACCP rendszer rövid ismertetése

Az ajánlat a Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-18/1993 számú, “A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerének alkalmazása” előírás követelményeinek megfelelő élelmiszerbiztonsági rendszer kialakításának segítésére irányul.

A HACCP az élelmiszereket érintő, mikrobiológiai, kémiai és fizikai veszélyek elemzésének és szabályozásának egyik lehetséges módszere. Helyes kialakítása esetén biztosítja, hogy az alapanyag átvételtől a késztermék értékesítéséig dokumentáltan meghatározásra és bevezetésre kerüljenek a veszély megelőzését célzó szabályozó tevékenységek.

A HACCP módszert a mikrobiológiai veszélyek elemzésére és megelőzésére a NASA kutatói fejlesztették ki és publikálták 1971-ben. A FAO/WHO Codex Alimentarius (Élelmiszerkönyv) irányelve (ALINORM 93/13A) a HACCP-t kiterjesztette az élelmiszerbiztonság kémiai, fizikai és biológiai eredetű veszélyeire is. A 93/43 EK direktíva 1995 decemberétől az EU országaiban előírja a HACCP alapelvek alkalmazását.

A HACCP rendszer alkalmazása az élelmiszerbiztonság növelését, piaci pozíciók megtartását, esetleg piaci térnyerést, és nem utolsó sorban a belső folyamatok szervezettségének és áttekinthetőségének javulását eredményezheti.

A HACCP rendszer kialakításának erősen ajánlott előzménye a Jó Higiéniai Gyakorlat (GHP) alkalmazása. Ezzel ugyanis jelentősen vissza lehet szorítani a veszélyes pontok számát, amelynek különösen akkor van jelentősége, ha egy veszély nem tartható kézben (nem kontrollálható — nem definiálható CP). Ekkor ugyanis a HACCP rendszer sem segít, csak a folyamatok vagy a feltételrendszer (esetleg gyökeres) átalakítása. Ezt a gondolatot a Magyar Élelmiszerkönyv HACCP előírása a következőképp tartalmazza: “Mielőtt a HACCP-t az élelmiszerlánc bármely szakaszára alkalmaznánk, ennek a területnek úgy kell működnie, hogy megfeleljen a Codex Élelmiszer-higiéniai általános alapelveknek, a megfelelő Codex Gyakorlati szabályzatoknak és a vonatkozó élelmiszer-biztonsági előírásoknak.”

1.1 Alapelvek a Magyar Élelmiszerkönyv HACCP előírása szerint

1) A veszélyelemzés végzése
2) A Kritikus Szabályozási Pontok (CCP-k) meghatározása
3) A kritikus határérték(ek) megállapítása
4) A CCP szabályozását felügyelő rendszer felállítása
5) Azon helyesbítő tevékenység meghatározása, melyet akkor kell elvégezni, ha a felügyelet azt jelzi, hogy egy adott CCP nem áll szabályozás alatt
6) Az igazolásra szolgáló eljárások megállapítása, annak megerősítésére, hogy a HACCP-rendszer hatékonyan működik
7) Olyan dokumentáció létrehozása, amely tartalmaz ezen alapelvekhez és alkalmazásukhoz tartozó minden eljárást és nyilvántartást.

1.2 A HACCP rendszer kialakításának ajánlott rendje

A felsorolás dőlt betűs részei változtatás nélkül tartalmazzák a Magyar Élelmiszerkönyv HACCP előírásában megfogalmazott elvárásokat

1) Az adott körülmények között a lehető legjobb higiéniai gyakorlat kialakítása
2) Állítsák össze a HACCP-munkacsoportot.
3) Írják le a terméket.
4) Határozzák meg a termék tervezett felhasználását.
5) Szerkesszék meg a folyamatábrát.
6) Végezzék el a folyamatábra helyszíni megerősítését.
7) Sorolják fel az összes lehetséges veszélyt. Végezzenek veszélyelemzést. Határozzák meg a szabályozó intézkedéseket.
8) Határozzák meg a CCP-ket
9) Ha nincs meghatározható CCP, át kell szervezni a folyamatokat, illetve olyan feltételrendszert kell kialakítani, hogy kiküszöbölhető, de legalább kontrollálható legyen a veszélyforrás.
10 ) Állapítsanak meg minden egyes CCP-re kritikus határértékeket
11) Állítsanak fel felügyelő rendszert minden egyes CCP-re.
12) Határozzanak meg helyesbítő tevékenységet azokra az eltérésekre, amelyek előfordulhatnak,
13 Állapítsanak meg igazolási eljárásokat,
14) Hozzanak létre nyilvántartásokat és dokumentációt.

Lap teteje

2. Feladatok és tervezett ütemezésük

TARTALOM MUNKAFORMA
A) A higiéniai gyakorlat felmérése és értékelése A felmérés higiéniai szakértő bevonásával történik. Dokumentuma jelentés.
B) Bevezető (tájékoztató) oktatás a HACCP rendszerről a teljes állomány részére a helyzetről és az elvárásokról Kb. 3 órás ismertető előadás a teljes állománynak arról, hogy mi a célja és haszna a rendszerépítésnek, melyek a HACCP rendszer alapelvei, és hogyan fog történni a rendszerépítés.

C) A HACCP rendszer kialakítása

1) A megrendelő szakembereit is tartalmazó munkacsoport összeállítása.

2) A termékválaszték és felhasználási módjának rögzítése.

3) A termékelőállítás folyamatainak rögzítése folyamatábrában, és megfelelőségének ellenőrzése audittal.

4) A termelési folyamat kémiai, fizikai és biológia veszélyeinek azonosítása, veszélyelemzés, és a kritikus szabályozási/ellenőrzési pontok (CCP-k), és határértékeinek meghatározása.

5) A kritikus pontokra a szabályozó/ellenőrző és dokumentáló rendszer kidolgozása, illetve javaslatok a folyamatok szükség szerinti átszervezésére (utóbbi esetben visszatérés az a) ponthoz).

1) A munkacsoport szakértői: higiénikus, élelmiszervegyész, vendéglátó szakértő és -oktató, rendszerépítő (ajánlatadó biztosítja), továbbá az ajánlatkérő megfelelő vezetői, akik kellő áttekintéssel rendelkeznek az ajánlatkérő tevékenységéről.

2) és 3) A felmérés a terület illetékes vezetőjével történő interjú formájában történik, a vendéglátó szakértő bevonásával. Dokumentuma a termékek és felhasználási körük leírása és folyamatleírások.

4) és 5) Az elemzés és a kritikus pontok szabályozásának kialakítása az a) pontban kialakított munkacsoport bevonásával történik. Dokumentuma a folyamatokon jelölt pontokhoz kapcsolódó biztonsági előírások, és az azok teljesülését igazoló bizonylati rend leírása.

D) A HACCP rendszer bevezetése

1) A szabályozó/ellenőrző és dokumentáló rendszer érdemi bevezetését segítő tréning

2) A szabályozó/ellenőrző rendszer működésének ellenőrzése belső audittal

1) A kialakított szabályozások célirányos (differenciált) megismertetése az érintett területek vezetőivel és dolgozóival szemléletes és aktivizáló tréning keretében. Ennek eredményes lefolytatását követően a szabályozások hatályba léptethetők. A tréning dokumentuma oktatási jegyzőkönyvek (oktató, résztvevő, tananyag és vizsgalapok)

2) A dokumentáció által lefedett teljes tevékenység szúrópróbaszerű ellenőrzése a dokumentumokban meghatározott felelős személyekkel lefolytatott interjú, és a tevékenységet igazoló dokumentumokba való betekintés alapján. Dokumentuma auditjelentés

E) A HACCP rendszer működésének igazolása audittal

A működést független szakértő igazolja. A tanúsító audit során összehasonlításra kerül a Magyar Élelmiszerkönyv HACCP előírása a kialakított rendszer dokumentációjával, illetve a gyakorlattal és az azt igazoló dokumentumokkal, annak eldöntése érdekében, hogy a megfelelően lettek-e azonosítva a veszélyek és a kialakított szabályozások, illetve gyakorlat biztosítják-e az élelmiszer előállításban fellépő veszélyek kizárását. Az ajánlatkérő döntésétől függöen az igazolás történhet

1) erre szakosodott tanúsító cég tanúsítása,
2) bejegyzett szakértő tanúsítása vagy
3) önellenőrzés által.

Ez utóbbi esetben a megfelelő fórumokon a HACCP rendszer igazolása a szabályozó és igazoló dokumentumok bemutatásával történhet meg.

Lap teteje

3. Ajánlati feltételek

3.1 Költségek

A szolgáltatás napidíja: megegyezés szerint

Konzultációs idő ajánlatkérőnél és a szolgáltató saját telephelyi munkája összesen: kínálattól függ

Díja: ______ Ft + ÁFA

Amennyiben a felmerült problémák száma a megajánlottnál hosszabb időigényű közreműködést tesz szükségessé, a többlet tevékenység előre megajánlott — és elfogadott — időtartam szerint történik, a napidíj alapján elszámolva. Helyszíni tevékenység esetén kiszállási költséget számítunk fel.

3.2 A felek kötelezettségei

Ajánlatadó kötelezettségei:

Megrendelő kötelezettségei:

3.3 Garancia

A Hocore Bt. garanciát vállal a HACCP rendszer tanúsíthatóságára, és minden, a tanúsításon feltárt, a dokumentációt érintő hiányosságot garanciálisan javít. A garancia értelemszerűen nem terjed ki a szabályozások betartására, erről megbízónak kell gondoskodnia.

3.4 Külső szakértők bevonása

A Hocore Bt. által biztosított külső szakértők esetén a Hocore Bt. szerepe a szakértői tevékenység összehangolása.

3.5 Szellemi alkotások védelme és hasznosítása

Szellemi tulajdon

A kiépített HACCP rendszer rendszerszervezési és felépítési elve, a szerkesztési és formai megoldás az ajánlatadó a szellemi tulajdonát képezi. A know-how díjat az ajánlati összeg tartalmazza. A know-how aktualitását a szolgáltató logója jelzi, amely használatát a szerződéses kapcsolat alatt és azt követően is hasznosítási szerződés szabályozza.

Az együttműködés során létrejövő, a működésnek a megrendelőt érintő speciális megvalósítási módjai a megrendelő szellemi tulajdonát képezik.

Publikálás

Az együttműködés során elért eredményeket mindkét fél jogosult referenciaként megjelölni.

Az eredményeket mindkét fél abban az esetben jogosult publikálni, ha

Ennek érvényesítési módja a publikálás előtti előzetes egyeztetés.

A szellemi alkotások harmadik fél részére történő átadása csak a felek előzetes, írásbeli megegyezése esetén lehetséges. Ez a kikötés nem vonatkozik a dokumentumok bemutatására abban az esetben, ha megrendelő

Titoktartás

Felek a tudomásukra jutott szakmai és üzleti információkat bizalmasan kezelik.

3.6 Megjegyzés

Az ajánlat a Megrendelő részére készült, annak tartalma harmadik fél részére semmilyen formában nem adható ki, a Hocore Bt. előzetes beleegyezése nélkül.

3.7 Az ajánlat érvényessége

Az ajánlati ár a kiadás dátumától számított 3 hónapig érvényes.

Budapest, 2003.________

Kiss Péter
a Hocore Bt képviselője

Lap teteje
Vissza a nyitólaphoz