Monographs

Rákosi, Cs. (2005): Nyelvészet és argumentációelmélet. Debrecen: DE Kossuth Egyetemi Kiadó, 192p.

Kertész, A. & Rákosi, Cs. (2008):

Adatok és plauzibilis érvelés a nyelvészetben. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 264p.

Kertész A. &

Rákosi, Cs. (2012): Data and evidence in linguistics. A plausible argumentation model. Cambridge: Cambridge University Press.

 


 

 

Phd Thesis

 Rákosi, Cs. (2005): Nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetének elemzése. PhD értekezés, Debrecen.

Edited volumes

Rakova

, M., Pethő, G. & Rákosi, Cs. (eds.)(2007): The Cognitive Base of Polysemy. New Sources of Evidence for Theories of Word Meaning. Berlin & New York: Peter Lang, 264 p.

Kertész A., 

Rákosi, Cs. (eds.)(2008): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies / Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien. Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Lang, 233 p. [=MetaLinguistica 22]

 

Papers

Rákosi, Cs. (

2001): A gondolkodás metaforái. In: Csatár, P. & Maitz, P. & Tronka, K. (szerk.): A nyelvtantól a szövegtanig. Tanulmányok Kocsány Piroska tiszteletére. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 230-248.

Rákosi, Cs.

(2002): Kein Pluralismus in der Argumentationstheorie? Sprachtheorie und germanistische Linguistik 12.1, 81-99.

Rákosi,

Cs. (2003): Logik und Argumentation. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 13.1, 79-90.

Rákosi

, Cs. (2003): Weitere Argumente für den Pluralismus in der Argumentationsforschung.Sprachtheorie und germanistische Linguistik 13.2, 185-189.

Kertész,

A. & Rákosi, Cs. (2004): Ellentmondás és plauzibilis következtetés a nyelvészetben. Előtanulmány nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetének vizsgálatához I. Magyar Nyelv C/2, 129-146.

Kertész, A. & Rákosi, Cs. (2004): Ellentmondás és plauzibilis következtetés a nyelvészetben. Előtanulmány nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetének vizsgálatához II. Magyar Nyelv C/3, 273-290.

Kertész, A. & Rákosi, Cs. (2004): Plausibles Schließen und die Didaktik der germanistischen Linguistik. In: Czicza, D. & Hegedűs, I. & Kappel, P. & Németh, A. (Hg.): Wertigkeiten, Geschichten und Kontraste. Festschrift für Péter Bassola zum 60. Geburtstag. Szeged: Grimm Kiadó, 475-487.

Kertész, A. & Rákosi, Cs. (2005): Remarks on the Cognitive Base of Pragmatic Principles. Acta Linguistica Hungarica 52(1), 5-40.

Rákosi, Cs. (2005): The A over A principle and the argumentative structure of the standard theory of generative syntax. A case study. Part 1. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 15.1, 63-96.

Rákosi, Cs. (2005): The A over A principle and the argumentative structure of the standard theory of generative syntax. A case study. Part 2. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 15.2, 189-231.

Kertész, A. & Rákosi, Cs. (2005): Whole-part and Part-whole Inferences in Generative and Cognitive Linguistics. Acta Linguistica Hungarica 52(2-3), 221-280. 

Csatár, P., Kertész, A. & Rákosi, Cs. (2005): Nevek a tudományban. Az elméleti terminusok problémájának tündöklése és bukása. In: Szabó, E. & Vecsey, Z. (szerk.): Ki volt Sherlock Holmes? Tanulmányok a nevek szemantikájáról. Szeged: Klebelsberg Kuno Egyetemi Kiadó, 7-72.

Kertész, A. & Rákosi, Cs. (2005): Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben. In: Kertész, A. & Pelyvás, P. (szerk.):Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó  [= Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI], 243-307.

Kertész, A. & Rákosi, Cs. (2005): Plausible vs. fehlerhafte Schlüsse in der kognitiv-linguistischen Theoriebildung. Eine Fallstudie. Argumentum 1, 26-61.

Rákosi, Cs. (2005): A generatív szintaxis standard elméletének argumentációs szerkezete. Esettanulmány. 1. rész. Argumentum 1, 62-87.

Kertész, A. & Rákosi, Cs. (2006): Inconsistency and Plausible Reasoning in an Analysis of German Affricates. A Case Study in the Philosophy of Linguistics. Language Sciences 28/4, 386-423.

Rákosi, Cs. (2006): A generatív szintaxis standard elméletének argumentációs szerkezete. Esettanulmány. 2. rész. Argumentum 2, 17-47.

Kertész, A. & Rákosi, Cs., Bódog A. (2006): A saussure-i strukturalizmus tudománytörténeti rekonstrukciójáról. Magyar Nyelv CII/4, 430-442.

Kertész, A. & Rákosi, Cs. (2006): Ciklikus és prizmatikus érvelés Lakoff és Johnson fogalmi metaforaelméletében. In: Galgóczi, László & Vass, László (szerk.): A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szeged: JGYF Kiadó, 186-191.

Kertész, A. & Rákosi, Cs., Csatár, P. (2006): Remarks on the Unity and Diversity of Cognitive Metaphor Research. In: Benczes, R. & Csábi, Sz. (eds.): The Metaphors of Sixty. Papers Presented ont eh Occasion of the 60th Birthday of Zoltán Kövecses. Department of American Studies, ELTE, 144-155.

Rakova, M., Pethő G. & Rákosi, Cs. (2007): Introduction In: Rakova, M., Pethő G. & Rákosi, Cs. (eds.):The Cognitive Basis of Polysemy. New Sources of Evidence for Theories of Word Meaning. Berlin & New York: Peter Lang, 9-14.

Kertész, A. & Rákosi, Cs. (2007): Adat, evidencia és plauzibilis érvelés a nyelvészetben. In: Csatár, P. & Pethő, G. (szerk.): Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 49-94.

Kertész, A. & Rákosi, Cs. (2007): Adatok és körben forgó érvelés a kognitív metaforaelméletben. In: Csatár, P. & Pethő, G. (szerk.): Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 95-128.

Kertész, A., Rákosi, Cs. (2008): A Note on the Alleged Circularity of Conceptual Metaphor Theory. In:Andor, J., Hollósy, B., Laczkó, T., Pelyvás, P. (eds.): When Grammar Minds Language and Literature. Festschrift for Prof. Béla Korponay on the Occasion of His 80th Birthday. Debrecen: University of Debrecen, 275-284.

Kertész

, A., Rákosi, Cs. (2008): Introduction: The Problem of Data and Evidence in Theoretical Linguistics. In: Kertész, A., Rákosi, Cs. (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies / Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien. Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Lang, 9-18.

Kertész, A., Rákosi, Cs. (2008): Daten und Evidenz in linguistischen Theorien: Ein Forschungsüberblick.In: Kertész, A., Rákosi, Cs. (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies / Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien. Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Lang, 21-60.

Kertész, A., Rákosi, Cs. (2008): Conservatism vs. Innovation in the (Un)grammaticality Debate. In: Kertész, A., Rákosi, Cs. (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies / Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien. Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Lang, 61-84.

Kertész, A., Rákosi, Cs. (2008): Conservatism vs. Innovation in the Debate on Data in Generative Grammar. In: Kertész, A., Rákosi, Cs. (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies / Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien. Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Lang, 85-108.

 Tóth, E. & Rákosi, Cs. (2008): Multiple Data Sources in Semantics: A Case Study about Mood Choice in Hungarian Complement Clauses. In: Kertész, A. & Rákosi, Cs. (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies / Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien. Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Lang, 153-170.

Kertész, A., Rákosi, Cs. (2008): Daten und Argumentation in der Theorie konzeptueller Metaphern. In: Kertész, A., Rákosi, Cs. (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies / Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien. Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Lang, 199-233.

Kertész

, A., Rákosi, Cs. (2008): Megjegyzések a nyelvészeti adatokról és evidenciáról folyó vitához. I. rész.Magyar Nyelv CIV/3, 274-286.

Kertész, A., Rákosi, Cs. (2008): Megjegyzések a

nyelvészeti adatokról és evidenciáról folyó vitához. II. rész.Magyar Nyelv  CIV/4, 385-401.

Kertész,

A., Rákosi, Cs. (2009): Cyclic vs. Circular Argumentation in the Conceptual Metaphor Theory. Cognitive Linguistics 20(4), 703-732.

Kertész, A., Rákosi, Cs. (2009): Parakonzisztencia a gyermeklírában. In: Bálint P., Bódis Z. (szerk.):Változatok a gyermeklírára II. Debrecen: Didakt, 175-192.

Kertész, A., Rákosi, Cs. (2009): On the Metascientific Representation of Inconsistency in Linguistic Theories. In: Heusden, B. van, Wildgen, W. (eds.): Meta-representation, self-organization and art.Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Lang, 233-264.

Kertész, A., Rákosi, Cs. (2009): On current approaches to linguistic data and evidence. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 19(2), 127-172.

Rákosi Cs. (2011): Metatheoretical reconstruction of psycholinguistic experiments 1. In: Csatár P. (ed./Hrsg.): Metapher, Metonymie und Argumentation / Metaphor, Metonymy and Argumentation 1. Münster: Nodus [=Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 21(1)], 55-93.

Rákosi Cs. (2011): Metatheoretical reconstruction of psycholinguistic experiments 2. In: Csatár P. (ed./Hrsg.): Metapher, Metonymie und Argumentatiom / Metaphor, Metonymy and Argumentation 2. Münster: Nodus [=Sprachtheorie und germanistische Linguistik 21(2)], 159-187.

Rákosi Cs. (megjelenés előtt): The Fabulous Engine: Strengths and flaws of psycholinguistic experiments. In: Kertész A., Schwarz-Friesel, M. & Consten, M. (eds.): Converging Data Sources in Cognitive Linguistics. Amsterdam etc.: Elsevier [=Special Issue of Language Sciences].

Kertész A., Rákosi Cs. & Csatár P. (megjelenés előtt): Data, Problems, Heuristics and Results in Cognitive Metaphor Research. In: Kertész A., Schwarz-Friesel, M. & Consten, M. (eds.): Converging Data Sources in Cognitive Linguistics. Amsterdam etc.: Elsevier [=Special Issue of Language Sciences].

Recensions

Rákosi,

Cs. (2004): Rezension über Norbert Dörschner: Dichotomische Verfahren der linguistischen Semantik. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 14.2, 200-206.

Rákosi,

Cs. (2006): Rezension über Verena Haser: Metaphor, Metonymy, and Experientialist Philosophy.Sprachtheorie und germanistische Linguistik 16.2, 199-204.

Rákosi,

Cs. (2006): Rezension über D. Alan Cruse, Franz Hundsnurscher, Michael Job & Peter Rolf Lutzeier (Hrsg.): Lexikologie. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 16.2, 204-206.

Readings

Kertész A., Rákosi Cs. & Bódog, A.: A saussure-i strukturalizmus tudománytörténeti rekonstrukciója. Elhangzott 2006. május 11-én az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Ferdinand de Saussure és hatása – az első száz év című tudományos ülésszakán az MTA székházában.

Kertész András & Rákosi, Cs.: Az evidencia problémája a nyelvészetben – tendenciák és perspektívák. Elhangzott  2007. nov. 16-án, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az MTA-DE-SZTE-PTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Nyelvelmélet, adat és evidencia című, a Pécsi Akadémiai Bizottságban megtartott konferenciáján.

Kertész, A. & Rákosi, Cs.: Adat, evidencia és plauzibilis érvelés a nyelvészetben. Elhangzott 2008. november 28-án az MTA-DE-PTE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport, az OTKA NI 68436 sz. projekt és a DE Német Nyelvészeti Tanszék által szervezett Adat, evidencia és plauzibilis érvelés a nyelvészetben c. konferencián.

 

 

 

Navigation